Grandlinux Solution Co.,Ltd

หลักสูตร iReport สำหรับผู้เริ่มต้น

E-mail Print PDF

คำอธิบายหลักสูตร 

iReport เป็นเครื่องมือในการออกแบบและจัดทำรายงาน หลักสูตร iReport เป็นหลักสูตรที่สอนเกี่ยวกับการจัดทำรายงานในรูปแบบต่างๆ บางส่วนอาจต้องมีการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลเพื่อนำข้อมูลมาแสดงผล ผู้เรียนอาจต้องมีพื้นฐานด้านการใช้ภาษา SQL บ้าง เมื่อจบหลักสูตรแล้วผู้เรียน สามารถที่จะนำความรู้ที่ได้ ไปประยุกต์ใช้ในการจัดทำรายงานด้วย iReport ได้

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้ที่ต้องการศึกษาโปรแกรม iReport เพื่อนำไปใช้งานในด้านการจัดทำรายงาน

คุณสมบัติของผู้ที่จะเข้ารับการอบรม

  • ผู้เรียนควรมีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
  • ผู้เรียนควรมีพื้นฐานด้านการใช้งานฐานข้อมูล
  • ผู้เรียนควรมีพื้นฐานในการใช้ภาษา SQ

จุดประสงค์ของหลักสูตร

  • ผู้เรียนสามารถจัดทำรายงานด้วย iReport ได้

เวลาที่ใช้ในการอบรม

  • 30 ชั่วโมง

เนื้อหาหลักสูตร

1 General Information about iReport
   1.1 What is iReport?
   1.2 Short History of iReport
   1.3 Books about JasperReports
   1.4 The Main Features of iReport
   1.5 Useful JasperReports and iReport Related Links
2 Installing iReport
   2.1 System Requirements
   2.2 Installation and configuration
   2.3 The Final Test...
3 iReport and JasperReports Basic Concepts
   3.1 How JasperReports Works
   3.2 Compilation and Export of Reports
   3.3 Our First Very Simple Report
4 Connections and Datasources
   4.1 Types of Datasource
   4.2 Setting up a JDBC Connection
   4.3 Setting up a Custom Datasource
   4.4 Implementing a new Custom Datasource
5 Bands and Groups
   5.1 Bands
   5.2 Groups

 

Last Updated ( Monday, 12 October 2009 15:00 )  
AddThis Social Bookmark Button
You are here: Home