Grandlinux Solution Co.,Ltd

หลักสูตร Adempiere ERP &CRM for Implementer

E-mail Print PDF

คำอธิบายหลักสูตร
    Adempiere ERP&CRM เป็นหลักสูตรสำหรับผู้พัฒนาที่ต้องการพัฒนาโปรแกรม Adempiere ERP&CRM เริ่มต้น โดยผู้เรียนควรมีพื้นฐานในการใช้งาน Adempiere ERP&CRM ด้วยเพื่อให้มีความเข้าในถึงโครงสร้างของโปรแกรม และการใช้งานโปรแกรม

กลุ่มเป้าหมาย
    ผู้ที่ต้องการศึกษาและพัฒนา Adempiere ERP&CRM

คุณสมบัติของผู้ที่จะเข้ารับการอบรม
•    ผู้เรียนควรมีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
•    ผู้เรียนควรมีพื้นฐานด้านการใช้งานฐานข้อมูล
•    ผู้เรียนควรมีพื้นฐานในการใช้ภาษา SQL
•    ผู้เรียนควรมีพื้นฐานในการใช้งานโปรแกรม Adempiere ERP&CRM

จุดประสงค์ของหลักสูตร
•    ผู้เรียนสามารถพัฒนาโปรแกรม Adempiere ERP&CRM เพิ่มเติมได้

เวลาที่ใช้ในการอบรม
•    30 ชั่วโมง

เนื้อหาหลักสูตร

ติดตั้ง Adempiere บนระบบปฏิบัติการลีนุกซ์
o    ติดตั้งระบบปฏิบัติการลีนุกซ์

  •     ปรับแต่งระบบให้เหมาะกับฮาร์ดแวร์ และรองรับการติดตั้ง Postgresql
  •     การแบ่งพาร์ติชั่นสำหรับการใช้งานระบบ
o    ติดตั้งฐานข้อมูล
  •     ติดตั้ง Postgresql
  •     การกำหนดค่าต่างๆ ระหว่างการติดตั้ง
  •     สร้างฐานข้อมูลสำหรับการติดตั้งคอมเปียร์
o    ติดตั้ง Adempiere

โครงสร้างของระบบ Adempiere / การกำหนดค่าต่างๆ ในคอมเปียร์
o    การกำหนดค่าพื้นฐานระบบ Adempiere
  •     การกำหนดค่าภาษา
  •     การกำหนดค่าสกุลเงิน
  •     การกำหนดค่าหน่วยสินค้า / วัตถุดิบ

o    การนำเข้า Language Pack
o    การแปลหน้าจอ และระบบ
o    การ Backup / Restore

การวางแผนการนำเข้าข้อมูล
o    การจัดเตรียมผังบัญชี และการ Mapping
o    การจัดเตรียมผังองค์กร
o    การจัดเตรียมระดับการเข้าถึงข้อมูลและหน้าจอ
o    การจัดเตรียมข้อมูลผู้ใช้งานระบบ และระบบการเข้าถึงข้อมูล

การสร้างบริษัทใหม่
o    สร้างบริษัทใหม่
o    การนำเข้าข้อมูลผังบัญชี
o    การกำหนดประเภทภาษี / อัตราภาษี
o    การเปิด/ปิดรอบบัญชี
o    การกำหนดหน่วยงาน/สาขา/คลังสินค้า
    ความต่างระหว่างหน่วยงาน / สาขา และแผนกงาน (เราควรกำหนดระดับของหน่วยงานลึกเพียงใดในคอมเปียร์)
o    การกำหนดค่าบทบาท/หน้าที่ เพื่อกำหนดการเข้าถึงข้อมูล
    ความต่างระหว่างบทบาท/หน้าที่ และตำแหน่งงาน
o    การกำหนดผู้ใช้งานระบบ และกำหนดบทบาท/หน้าที่ให้กับผู้ใช้งาน

การสร้างเมนู
o    การกำหนดหน้าจอการทำงานต่างๆ ในระบบให้กับผู้ใช้ ตามบทบาทหน้าที่

การแบ่งกลุ่มลูกหนี้ / เจ้าหนี้ / พนักงานขาย
o    การนำเข้าข้อมูลลูกหนี้ / เจ้าหนี้ / พนักงานขาย

การแบ่งกลุ่มสินค้า
o    การนำเข้าข้อมูลสินค้า
o    การนำเข้าข้อมูลสินค้าคงเหลือ

การกำหนดข้อมูลเพิ่มเติมลูกหนี้ / เจ้าหนี้ / พนักงานขาย
o    การกำหนดวงเงินเครดิต
o    การกำหนดเงื่อนไขการส่งสินค้า
o    การกำหนดเงื่อนไขการชำระเงิน
o    การกำหนดรูปแบบการชำระเงิน
o    การกำหนดเงื่อนไขการแจ้งหนี้
o    การกำหนดเงื่อนไขการติดตามหนี้

o    การเพิ่มข้อมูลลูกหนี้ / เจ้าหนี้ / พนักงานขายใหม่
o    Backup

การกำหนดข้อมูลเพิ่มเติมสินค้า
o    การกำหนดกลุ่มสินค้า
o    การกำหนดประเภทสินค้า
o    การกำหนดคุณสมบัติสินค้า
o    การกำหนด BOM
o    การเพิ่มข้อมูลสินค้าใหม่

การกำหนดราคาสินค้า
o    การกำหนดราคาซื้อ
o    การกำหนดราคาซื้อตามผู้จำหน่าย
o    การกำหนดราคาขาย
o    การกำหนดราคาขายตามกลุ่มลูกค้า
o    การกำหนดราคาขายตามลูกค้ารายตัว

การรกำหนดเอกสารที่ใช้ในระบบ
o    การกำหนดประเภทเอกสารซื้อสินค้า / วัตถุดิบ
o    การกำหนดประเภทเอกสารซื้อสินค้า (ค่าใช้จ่าย)
o    การกำหนดประเภทเอกสารขายสินค้า
o    การกำหนดประเภทเอกสารส่งสินค้า
o    การกำหนดประเภทเอกสารตรวจสอบคุณภาพสินค้า
o    การกำหนดประเภทเอกสารรับสินค้า
o    การกำหนดประเภทเอกสารตรวจรับสินค้า

การกำหนดบัญชีธนาคาร
การกำหนดเงินสดย่อย

การซื้อสินค้า
o    การออกใบสั่งซื้อสินค้า
o    การออกใบรับสินค้า
o    การบันทึกใบกำกับภาษีซื้อสินค้า
o    รายงานภาษีซื้อ
o    สมุดรายวันซื้อ
o    การบันทึกค่าใช้จ่ายเงินสดย่อย

การขายสินค้า
o    การออกใบเสนอราคา
o    การบันทึกใบสั่งขาย
o    การบันทึกใบกำกับภาษีขาย
o    รายงานภาษีขาย
o    สมุดรายวันขาย
o    บันทึกการส่งสินค้า / ออกใบส่งสินค้า
o    บันทึกใบยืนยันการส่งสินค้า
o    รายงานสินค้าคงเหลือ
o    สมุดรายวันสินค้า

การรับเงิน
o    การรับชำระเงินลูกหนี้
o    การรับชำระเงินลูกหนี้ กรณีลูกหนี้แบ่งชำระ
o    การรับชำระเงินลูกหนี้ กรณีลูกหนี้ชำระรวบยอดชำระ

การจ่ายเงิน
o    การจ่ายชำระเงินเจ้าหนี้
o    การจ่ายชำระเงินเจ้าหนี้ กรณีแบ่งชำระ
o    การจ่ายชำระเงินเจ้าหนี้ กรณีรวบยอดชำระ

การบันทึกรายการเดินบัญชีธนาคาร / การกระทบยอดบัญชี
o    การบันทึกรายการจากรายการเดินบัญชี
o    การดึงรายการเดินบัญชี จากรายการรับเงิน / การจ่ายเงิน

การบันทึกรายการทางบัญชี การปรับปรุงยอด การาจัดทำรายงานทางการเงิน
o    การบันทักรายวันทั่วไป
o    การจัดทำรายงานทางการเงิน งบทดลอง งบดุล งบกำไรขาดทุน

Last Updated ( Sunday, 27 September 2009 10:37 )  

About us

Sample Images
บริษัท แกรนด์ลีนุกซ์ โซลูชั่น จำกัด ให้บริการงานด้านโอเพ่นซอร์สซอฟท์แวร์ และระบบอี.อาร์.พีสำหรับองค์กรธุรกิจ
AddThis Social Bookmark Button
10th Year Anniversary
You are here: Home Services หลักสูตร Adempiere ERP &CRM for Implementer

Latest News

Popular News